Tuesday, May 27, 2014

Rahsia Umur 40!

Ramai tidak sedar dalam al-Quran ada menyentuh tentang usia ini. Tentu ada yang sangat penting, perlu diperhatikan dan diambil serius akan perkara ini. Allah swt. berfirman,

ﺇَِﻴْﻚ َ ﻭَﺇِﻧﳴﻰ ﻣِﻦَ َ ﺍْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴْﻦ ﺃﹶﻋْﻤَﻞ َ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﺗﹷﺮْﺿﹷﺎﻩ ُ ﻭَﺃﹶﺻْﻠِﺢ ْ ﻟِﻰ ﻓِﻰ ﺫﹸﺭﻳﺘِﻰ ﺇِﻧﳴﻰ ﺗﹹﺒْﺖﹸ ﺃﹶﻥ ْ ﺃﹶﺷﹿﻜﹹﺮ َ ﻧِﻌْﻤَﺘﹷﻚ َ ﺍﺘِﻰ ﺃﹶﻧﹿﻌَﻤْﺖ َ ﻋََﻲ َّ ﻭَﻋََﻰ ﻭَﺍﻟِﺪَﻱْ َّ ﻭَﺃﹶﻥ ﺣَﺘﳲﻰ ﺇﹶﺫﹶﺍ ﺑََﻎ َ ﺃﹶﺷﹹﺪﻩ ُ ﻭَﺑََﻎ َ ﺃﹶﺭْﺑَﻌِﻴْﻦ َ ﺳَﻨﹷﺔ ً ﻗﹷﺎﻝ َ ﺭَﺏ ِّ ﺃﹶﻭْﺯِﻋْﻨِﻰ

"Apabila dia telah dewasa dan usianya sampai empat puluh tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang engkau redhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." (al-Ahqaf: 15)

Usia 40 tahun disebut dengan jelas dalam ayat ini. Pada usia inilah manusia mencapai puncak kehidupannya baik dari segi fizikal, intelektual, emosi, mahupun spiritualnya. Benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar.

Doa yang terdapat dalam ayat tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun dan ke atas. Di dalamnya terkandung penghuraian yang jelas bahawa mereka; telah menerima nikmat yang sempurna, kecenderungan untuk beramal yang positif, telah mempunyai keluarga yang harmoni, kecenderungan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah

Pada ayat yang lain, firman Allah;

ﺃﹶﻭََﻢ ْ ﻧﹹﻌَﻤﺮْﻛﹹﻢ ْ ﻣَﺎ ﻳَﺘﹷﺬﹶﻛﳲﺮ ُ ﻓِﻴْﻪ ِ ﻣَﻦ ْ ﺗﹷﺬﹶﻛﳲﺮ َ ﻭَﺟَﺎءَﻛﹹﻢُ ُ ﺍﻟﻨﳲﺬِﻳْﺮ

Apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam tempoh yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mahu berfikir, dan (apakah tidak) datang kepadamu pemberi peringatan? (al-Fathir: 37)

Menurut Ibnu Abbas, Hasan al-Bashri, al-Kalbi, Wahab bin Munabbih, dan Masruq, yang dimaksud dengan "umur panjang dalam tempoh yang cukup untuk berfikir" dalam ayat tersebut tidak lain adalah ketika berusia 40 tahun.

Menurut Ibn Kathir, ayat ini memberikan petunjuk bahawa manusia apabila menjelang usia 40 tahun hendaklah memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh2.

Apabila itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjiNya dalam ayat selepas itu: (maksudnya) Kematangan.

Usia 40 tahun adalah usia matang untuk kita bersungguh-sungguh dalam hidup. Mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati, melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian. Maka tidak hairan tokoh-tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia ini. Bahkan Nabi s.a.w, seperti yang disebut oleh Ibn 'Abbas:

"Dibangkitkan Rasulullah s.a.w pada usia 40 tahun" (riwayat al-Bukhari). Nabi Muhammad saw. diutus menjadi nabi tepat pada usia 40 tahun. Begitu juga dengan nabi2 yang lain, kecuali Nabi Isa as. dan Nabi Yahya as.

Banyak negara menetapkan untuk menduduki jabatan2 elit seperti ketua negara, disyaratkan bakal calon harus telah berusia 40 tahun. Masyarakat sendiri mengakui prestasi seseorang mantap tatkala orang itu telah berusia 40 tahun. Soekarno menjadi presiden pada usia 44 tahun. Soeharto menjadi presiden pada umur 46 tahun. J.F. Kennedy 44 tahun. Bill Clinton 46 tahun. Paul Keating 47 tahun. Sementara Tony Blair 44 tahun.

Mengapa umur 40 tahun begitu penting.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 (empat) period, iaitu 1. Kanak-kanak ( sejak lahir hingga akil baligh ) 2. Muda atau syabab ( sejak akil baligh hingga 40 tahun ) 3. Dewasa ( 40 tahun hingga 60 tahun ) 4. Tua atau syaikhukhah ( 60 tahun hingga mati )

Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa penuh. Kenyataan yang paling menarik pada usia 40 tahun ini adalah meningkatnya minat seseorang terhadap agama sedangkan semasa mudanya jauh sekali dengan agama. Seolah-olah macam satu fitrah di usia ini ramai yang mula menutup aurat dan mendekati kuliah-kuliah agama.

Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah saw.,

ِﷲ ﻓِﻰ ﺃﹶﺭْﺿِﻪ ِ– ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭَﺷﹷﻔﳲﻌَﻪُ ُﷲ ﺗﹷﻌَﺎَﻰ ﻓِﻰ ﺃﹶﻫﹿﻞ ِ ﺑَﻴْﺘِﻪ ِ، ﻭَﻛﹷﺘﹷﺐ َ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴﻤَﺎءَ ِ ﺃﹶﺳِﻴْﺮ ﺗِﺴْﻌِﻴْﻦ َ ﺳَﻨﹷﺔ ً ﻏﹷﻔﹷﺮَ ُﷲ ﻣَﺎ ﺗﹷﻘﹷﺪﻡ َ ﻣِﻦ ْ ﺫﹶﻧﹿﺒﹻﻪ ِ ﻭَﻣَﺎَ ﺗﹷﺄﹶﺧﳲﺮ ﺳَﻨﹷﺔ ً ﺛﹷﺒﺖَ ُﷲ ﺗﹷﻌَﺎَﻰ ﺣَﺴَﻨﹷﺎﺗِﻪ ِ ﻭَﻣَﺤَﺎ ﺳَﻴﺌﹷﺎﺗِﻪ ِ، ﻭَﺇِﺫﹶﺍ ﺑََﻎﹶ ﺑََﻎ َ ﺳَﺒْﻌِﻴْﻦ َ ﺳَﻨﹷﺔ ً ﺃﹶﺣَﺒﻪ ُ ﺃﹶﻫﹿﻞ ُ ﺍﻟﺴﻤَﺎء ِ، ﻭَﺇِﺫﹶﺍ ﺑََﻎَ َ ﺛﹷﻤَﺎﻧِﻴْﻦ ، ﻭَﺇِﺫﹶﺍ ﺑََﻎ َ ﺳِﺘﳴﻴْﻦ َ ﺳَﻨﹷﺔ ً ﺭَﺯَﻗﹷﻪُ ُﷲ ﺗﹷﻌَﺎَﻰ ﺍِْﻧﹷﺎﺑَﺔ َ ﺇَِﻴْﻪ ِ، ﻭَﺇِﺫﹶﺍ ﻟﻌَﺒْﺪ ُ ﺍْﻤُﺴْﻠِﻢ ُ ﺇِﺫﹶﺍ ﺑََﻎ َ ﺃﹶﺭْﺑَﻌِﻴْﻦ َ ﺳَﻨﹷﺔ ً ﺧﹷﻔﳲﻒَ ُﷲ ﺗﹷﻌَﺎَﻰُ ﺣِﺴَﺎﺑَﻪ

"Seorang hamba muslim bila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya (perhitungan amalnya). Jika usianya mencapai 60 tahun, Allah akan memberikan anugerah berupa kemampuan kembali (bertaubat) kepadaNya. Bila usianya mencapai 70 tahun, para penduduk langit (malaikat) akan mencintainya. Jika usianya mencapai 80 tahun, Allah akan menetapkan amal kebaikannya dan menghapus amal keburukannya. Dan bila usianya mencapai 90 puluh tahun, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang dahulu, Allah juga akan memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya, serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi. (riwayat Ahmad)

Hadis ini menyebut usia 40 tahun paling awal memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah swt. sekaligus konsisten terhadap Islam, maka Allah swt. akan meringankan hisabnya. Orang yang usianya mencapai 40 tahun mendapatkan keistimewaan berupa hisabnya diringankan. Tetapi umur 40 tahun merupakan saat harus berhati2 juga. Ibarat waktu, orang yang berumur 40 tahun mungkin sudah masuk senja. Abdullah bin Abbas ra. dalam suatu riwayat berkata, "Barangsiapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dpt mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka."

Imam asy-Syafi'i tatkala mencapai usia 40 tahun, beliau berjalan sambil memakai tongkat. Jika ditanya, jawab beliau, "Agar aku ingat bahwa aku adalah musafir. Demi Allah, aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu lepas di udara, kecuali telapak kakinya saja yang masih tertambat dalam sangkar. Komitmenku sekarang seperti itu juga. Aku tidak memiliki sisa2 syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syara' lazim bagiku. Di antara aku dan dia ada Allah."

Lantas, apa yang harus kita lakukan menginjak usia 40 tahun? 1. Meneguhkan tujuan hidup 2. Meningkatkan daya spiritual 3. Menjadikan uban sebagai peringatan 4. Memperbanyak bersyukur 5. Menjaga makan dan tidur 6. Menjaga istiqamah dalam ibadah.

Jika ada yang mengatakan bahawa: Life began at forty, saya cenderung berpendapat kehidupan yang dimaksudkan ialah kehidupan terarah kepada mendekatkan diri kepada penciptaNya dengan sebenar-benarnya. Tetapi satu perkara yang kita harus sentiasa sedar bahawa kematian memanggil kita bila-bila masa tanpa tanda, tanpa alamat dan tanpa mengira usia. Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk baru memulakan kehidupan yang dimaksudkan di atas, maka rugi dan sia-sia lah hidup kita jika umur kita tidak panjang.

Maksud sabda Nabi Muhammad S.A.W ," Orang yang bijak adalah orang yang selalu mengingati mati".

Ramai manusia tertipu dengan keindahan dunia dan isinya yang bersifat sementara. Sejak Nabi Adam as. sehingga kini, kesemuanya telah kembali kepada Allah swt. tidak kira kaya atau miskin, berpangkat atau tidak. Mengingati mati bukan bermakna kita akan gagal di dunia tetapi dengan mengingati mati kita akan menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. janganlah menunggu sehingga esok untuk membuat persediaan menghadapi kematian, kerana mati boleh datang pada bila-bila masa..

JOM PAKAT2 Share✔

Sent From Samsung Mobile

Sunday, May 25, 2014

Panas!!! Ibu Mendiang Seah Bersama TPM dan MB Perak!

Tanpa di duga ibu kepada mendiang Seah Leong Peng turut hadir di dalam Pelancaran Purple Walk oleh TPM di Dataran Menara Condong pada pagi ini 25 Mei 2014.

Beliau berkesempatan untuk berjumpa TPM dan MB Perak DS Zambry Abd Kadir serta YB Dato Rusnah Kassim Ketua Wanita BN Perak.

Mereka meluangkan masa seketika untuk berbual bual. Biarlah gambar gambar ini berbicara.

Ibu mendiang berada bersama sama di dalam program kita. Hadir tanpa dipaksa. Signal yang jelas. Sedang kan ibu Dyana? Bersama dengan anakanda tercintanya, bersama dengan DAP. Allah Maha Besar. Gambar membawa seribu erti.

Sent from Samsung Mobile

Wednesday, May 21, 2014

6 Wanita Yang Tak Boleh Dijadikan Isteri

ADA begitu banyak wanita di dunia ini. Rasululullah SAW sudah memberikan arahan kepada kita bagaimana harus memilih wanita yang boleh didekati dan dijadikan pendamping. Namun, selain itu, ternyata ada juga wanita dengan kriteria yang tak boleh didekati dan bahkan dijadikan istri. Siapa saja mereka?

Berikut ini adalah kriteria wanita yang harus dijauhi oleh lelaki, dan jangan jadikan sebagai isterinya:

1. Wanita “Ananah” : wanita yang banyak mengeluh. Apa yang diberi atau dilakukan suami untuk rumah tangganya semua tidak suka dan tidak berpuas hati.
 

Sunday, May 18, 2014

Dyana Sofea - Signifikan Selaku Calon DAP!

Banyak yg diperkatakan dengan pencalunan Dyana untuk mewakili DAP dalam PKR Teluk Intan. Tidak kurang juga yg tangan gatal menyebarkan gambar2 yg pada saya hanya menaikkan imej beliau.

Sekiranya di tanya wajarkah seorang yg berpendidikan UITM menyimpang ke DAP?. Jawapan saya, sudah tentu tidak. Tapi itu bukan topik article saya hari ni. Mungkin saya akan beri pandangan nanti.

Sebenarnya saya melihat pencalonan Dyana bagi pihak DAP ini dalam erti kata yg luas lagi. Dengan pencalonan Dyana ini jelas menunjukkan usaha DAP utk memberi mereka nafas baru. Mereka bersungguh2 cuba untuk MEREMAJAKAN DAN MEMELAYUKAN DAP.

Dyana berumur 26 tahun, law Graduate, perempuan muda, bertanding dlm tiket DAP di kawasan tradisi DAP. What does that tell us?


Wednesday, May 14, 2014

Mat Said, Naik dan Turun Dengan Kontroversi!

DENGAR cerita, ramai yang bersorak gembira termasuk rakan-rakan wartawan di Kuala Terengganu apabila Datuk Seri Ahmad Said diturunkan dari kerusi menteri besar kelmarin.

Ini kerana Ahmad difahamkan adalah ahli politik yang agak bengkeng atau  kurang mesra dengan media.

Namun semalam, tatkala beliau dilaporkan berkurung seharian di Seri Iman, banyak pula pihak yang menyuarakan rasa simpati terhadap bekas Menteri Besar Terengganu itu.

Ini berkait dengan penyebaran cerita mengenai permintaannya kepada Datuk Seri Najib Tun Razak supaya ditangguhkan dahulu penggugurannya daripada jawatan MB hingga selesai majlis perkahwinan anak perempuannya Sabtu ini.

Ramai yang menyifatkan tindakan menggugurkan Ahmad ketika beliau sedang dalam persiapan untuk melangsungkan majlis perkahwinan anak adalah sangat tidak sensitif dan seperti sengaja mahu mengaibkannya.

Ketika menjawab permintaan Ahmad, Perdana Menteri didakwa menjawab bahawa itu urusan peribadi dan tidak ada kena mengena dengan tindakan yang mahu diambil ke atasnya!

Sebenarnya, hal pengguguran Ahmad daripada jawatan MB Terengganu bukan cerita baharu. Sejurus selepas PRU13, sudah ada ura-ura Ahmad mahu digantikan berikutan prestasi BN Terengganu yang sangat lemah hingga sekadar mampu mencatat perbezaan dua kerusi berbanding dengan pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri (Dun).

Tuesday, May 13, 2014

DUN TERENGGANU BUBAR, PILIHANRAYA DALAM MASA TERDEKAT ???

Maklumat terkini YB dari Umno yang telah keluar dari Umno telah menjadi YB bebas di Terengganu melibatkn Dun berikut :-

1. Dun kijal
2. Dun Ajil
3. Dun Permasuri
4. Dun kemasik
5. Dun Hulu Besut
6. Dun Bukit Besi

Pembubaran Dun dan Pilihanraya Negeri bagi Negeri Terengganu di jangka akan diadakan dalam masa terdekat setelah YAB Dato Ahmad Razif MB Terengganu mendapat perkenan dari Tuanku Sultan Terengganu untuk membubarkan Dun ekoran 6 orang YB dari Umno telah mengumumkan keluar dari Umno dan menjadi YB bebas.

Kedudukan Terkini Dun Bagi Terengganu
PAS/ PKR 15 Kerusi
UMNO 11 Kerusi
BEBAS 6 Kerusi

Jumlah Keseluruhan 32 Kerusi

-UtaraNews.com


Sent from Samsung Mobile

Friday, May 2, 2014

JANGAN PISAHKAN PASANGAN PENJAWAT AWAM

Bernama
29/10/2010
KUALA LUMPUR, 27 Okt (Bernama) -- Kerajaan diminta agar tidak memisahkan tempat bekerja mana-mana penjawat awam yang sudah berkeluarga bagi memastikan ia tidak memberi sebarang tekanan kepada mereka.

Beberapa anggota Parlimen penyokong kerajaan Rabu sependapat bahawa tindakan memisahkan pasangan yang sudah berkahwin, walaupun disebabkan kenaikan pangkat, bukan sahaja menyebabkan kenaikan kos sara hidup mereka, malah mungkin menimbulkan masalah sosial lain.

Datuk Mohd Jidin Shafee (BN-Setiu) yang membangkitkan perkara itu ketika membahaskan Rang Undang-Undang-Perbekalan 2011 (Bajet 2011), di Dewan Rakyat berpendapat penjawat awam yang sudah berkeluarga sepatutnya diberi keutamaan memilih lokasi di mana mereka mahu tinggal dan bekerja.

"Kita tidak boleh pisahkan mereka...ini akan sukarkan soal kasih sayang, penjagaan anak dan keselamatan mereka," katanya.Beliau menggesa kerajaan memberi pertimbangan sewajarnya terhadap permohonan penjawat awam yang sudah berkeluarga, dan bertugas jauh daripada keluarga, untuk berpindah bagi membolehkan mereka bersama keluarga.

Datuk Shamsul Anuar Nasarah (BN-Lenggong) yang mencelah perbahasan Mohd Jidin itu berpendapat, faktor berjauhan daripada keluarga boleh menyumbang kepada kekurangan produktiviti penjawat awam, selain perlu menampung kos hidup yang lebih tinggi.

"Kalau suaminya di Sabah, si isteri di Johor Bharu, perbelanjaan mereka akan tinggi kerana terpaksa menanggung dua rumah dan sebagainya."Jadi, kalau ditempatkan berhampiran, mereka boleh duduk di sebuah rumah dan dengan itu, saya percaya produktiviti mereka akan meningkat," katanya.

Datuk Ismail Abd Muttalib (BN-Maran) pula bertanya sama ada penempatan yang berbeza itu menyumbang kepada masalah sosial, khususnya penceraian yang semakin meningkat pada masa ini.Mohd Jidin berkata faktor kejauhan mampu menjadi masalah besar kepada pasangan yang sudah berkahwin dan boleh menggugat keharmonian rumah tangga.

Beliau berkata adalah wajar kerajaan mempertimbangkan perkara itu bagi memastikan penjawat awam lebih berdaya maju.Persidangan dewan bersambung esok.-- BERNAMA

Sent From Samsung Mobile

Kekuatan Dap sejak berkuasa 10 Mei 2018!

DAP ada 42 ahli Parlimen 7 Senator Dewan Negara 109 Adun 6 Menteri Penuh 7 Timbalan Menteri 2 Menteri Sabah 2 Pembantu Menteri Sabah 1 Ketua...